Chartertoets 2024

De Chartergroep organiseert in samenwerking met het gemeentebestuur de derde Chartertoets. De Chartertoets baseert zich op de zes Charterprincipes en de resultaten van de Grote Kortenberg-enquête om zo een goed beeld te vormen van hoe Kortenberg droomt, denkt en zijn prioriteiten formuleert.

De representativiteit van de enquête en de adviezen van de raden zorgen voor een breed gedragen Chartertoets die de lokale democratie concreet maakt en de meerwaarde van participatie sterkt.

Werkwijze

Informatie verzamelen en vragenlijst opstellen. Het gemeentebestuur en Welzijnshuis deelden de realisaties van de beleidsperiode 2019-2025 in volgens de zes charterprincipes. Deze basis voedt de Grote Kortenberg-enquête 2023.

De bevraging uit 2017 vormt de nulmeting waarmee deze enquête kan vergeleken worden.

Inwoners bevragen. De enquête wordt bekend gemaakt onder de Kortenbergenaars door middel van sociale media, het infoblad Kortenberg, e-mail, brieven, de website, het burgerparticipatieplatform, aanwezigheid op evenementen, …

Verwerking en terugkoppeling. Nadat de resultaten van deze bevraging verzameld zijn, worden deze teruggekoppeld naar en voorgesteld aan de inwoners, bestuursploeg en de adviesraden van Kortenberg.

De adviesraden nemen de tijd om hun advies of memorandum te enten op de aangeleverde informatie. De resultaten van de bevraging worden voorgelegd aan de adviesraden. De verantwoordelijke leden van het college kunnen toelichting en motivatie geven. Dit is de eigenlijke toets: de adviesraden formuleren conclusies en adviezen uit de resultaten. De adviesraden gaan na in welke mate de Charterprincipes worden nageleefd in hun beleidsdomein op basis van de resultaten. Ze formuleren ook suggesties tot verbetering.

De Chartertoets wordt ontwikkeld en voorgesteld aan de nieuwe beleidsploeg. Deze adviezen worden ten slotte verzameld in de Chartertoets. Dit werkinstrument wordt aangereikt aan het toekomstige beleid, en kan als belangrijke leidraad dienen voor het opstellen van het beleidsprogramma. De Chartertoets, inclusief de adviezen, vormt daarnaast een aanzet voor een constructieve dialoog tussen burger en bestuur.

Contactinformatie