Financiële tegemoetkoming onder de vorm van een ristorno van een gedeelte van de onroerende voorheffing – Aanvraagformulier

Naam en voornaam van de partner (indien van toepassing)

Adresgegevens 1

Gegevens inzake woningbezit

Noch de aanvrager, noch zijn/haar eventuele de partner mogen zakelijke rechten op enige andere woning of enige andere bouwgrond hebben op een woning of bouwgrond.

Het bezit van aandelen in niet-beursgenoteerde vennootschappen die zakelijke rechten hebben op één of meer woningen en/of bouwgronden, wordt gelijk gesteld met het hebben van een zakelijk recht op een woning of bouwgrond. Een uitzonderlijk hierop zijn de rechten die ten gevolge van een erfenis verkregen zijn in de woning die op de datum van de verwervingsakte bewoond wordt door een bloedverwant in opgaande lijn.

Het college van burgemeester en schepenen kan tevens een uitzondering toekennen voor de woning die niet of niet langer aangepast is als gevolg van invaliditeit van de aanvrager of een lid van het gezin waarvan hij/zij deel uitmaakt, op voorwaarde dat de huidige woning vervreemd wordt binnen de termijn van één jaar volgend op de ingebruikname van de woning die aanleiding geeft tot de financiële tegemoetkoming voor het verwerven van een woning die wek aangepast is aan de invaliditeit? In voorkomend geval wordt de financiële tegemoetkoming uitbetaald na het leveren van het bewijs van verkoop van de huidige woning.

Bezit u en/of uw eventuele partner op dit ogenblik zakelijke rechten op een bouwgrond of op een andere woning dan deze waarop dit aanvraagformulier betrekking heeft? *
Heeft u en/of uw eventuele partner in de periode van 2 jaar die de datum van de verwervingsakte voorafgaat zakelijke rechten gehad op een bouwgrond of op een andere woning dan deze waarop dit aanvraagformulier betrekking heeft? *
Bezit u en/of uw eventuele partner op dit ogenblik aandelen in een niet-beursgenoteerde vennootschap die zakelijke rechten heeft op één of meerdere bouwgronden en/of woningen? *
Heeft u en/of uw eventuele partner in de periode van 2 jaar die de datum van de verwervingsakte voorafgaat aandelen gehad in een niet beursgenoteerde vennootschap die zakelijke rechten heeft op één of meerdere bouwgronden en/of woningen? *

Indien u op één van bovenstaande vragen "ja" antwoordde: 

Gaat het dan uitsluitend om rechten die bij erfenis werden verkregen op een goed (woning) dat bewoond wordt door een bloedverwant in opgaande lijn? *

Indien u ja antwoordde op de laatste vraag hierboven, gelieve dan de volgende gegevens in te vullen:

Indien u op één van de 4 eerste vragen, ja antwoordde:

vraagt u dan een uitzondering aan voor het verwerven van een aangepaste woning aan de invaliditeit van u of van één of meerdere leden van het gezin waartoe u behoort? *

Indien u ja antwoordde op de laatste vraag hierboven, gelieve dan de volgende gegevens in te vullen:

Is deze huidige (onaangepaste) woning de enige woning waar u en uw eventuele partner rechten op heeft? *
Is de nieuw verworven woning wel aangepast aan de invaliditeit? *

Gegevens inzake inkomen van de aanvrager en van de eventuele partner

De aanvrager en zijn/haar eventuele partner moeten volgens het aanslagbiljet van de personenbetasting op de inkomsten van het 3de jaar dat het Jaar waarin de verwervingsakte getekend is, voorafgaat een netto-belastbaar inkomen hebben dat lager is dan of gelíjk is aan de maxima conform de VLABINVEST voorwaardenregelíng. Deze voorwaardenregeling kan worden geraadpleegd via https://www.vlaamsbrabant.be/vlabinvest/kom-ik-in-aanmerking-/index.jsp.

De aanvrager is alleenstaand *
Kinderen ten laste *
Kinderen ten laste (samen en/of afzonderlijk) *

Gegevens inzake taalkennis en lokale binding van de aanvrager en de eventuele partner

De financiële tegemoetkoming wordt enkel toegekend aan de aanvrager en zijn eventuele partner die voldoende kennis van de Nederlandse taal kunnen aantonen. Het niveau dat men minimaal dient te bewijzen is dit van niveau 81 zoals dit vastgelegd is in het *Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen", door de Raad van Europa. Deze taalkennis wordt in een aantal gevallen vermoed aanwezig te zijn; in alle andere gevallen kan de aanvrager en/of zijn eventuele partner de kennis van het Nederlands bewijzen met alle middelen. Bovendien moet de aanvrager of zijn eventuele partner over een voldoende band beschikken met het wervingsgebied van Vlabinvest. Deze voorwaardenregeling kan worden geraadpleegd via https://www.vlaamsbrabant.be/vlabinvest/komik-in-aanmerking-/index.jsp.

 

Ik toon mijn kennis van de Nederlandse taal door middel van:

Het attest waaruit blijkt dat ik minstens één jaar met goed gevolg in het Nederlands school heb gelopen in een middelbare school, of in een Nederlandstalige opleiding van een hogeschool of universiteit.
Het attest waaruit blijkt dat ik met goed gevolg een opleiding heb gevolgd die minstens 480 uren Nederlands omvat, eventueel verspreid over meerdere jaren.
Het attest, certificaat of diploma afgeleverd door een onderwijsinstelling, waaruit blijkt dat ik het taalniveau B1 bereikt heb.
Een andere wijze dan één van de drie bovenstaande opties. Ik voeg hiertoe een afzonderlijke nota bij de aanvraag met de nodige stavingsstukken en bewijzen.

*Het werkingsgebied van Vlabinvest omvat alle gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde + Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren.

Als bewijs van bovenstaande gegevens voegt u aan deze aanvraag de stavingstukken toe die de taalkennis moeten bewijzen en vraagt u een 'bewijs van woonst met historiek' op bij de dienst Burgerzaken van de gemeente Kortenberg - Administratief centrum - De Walsplein 30 – 3070 Kortenberg.

Aanvraag subsidie en bewijsstukken

Hiervoor heb ik de volgende verplichte bijlagen toegevoegd aan het aanvraagformulier:

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

Contactinformatie