Financiële tegemoetkoming door korting op de onroerende voorheffing

De gemeente Kortenberg kent sinds een aantal jaren een stijgende aantrekkingskracht als woonplaats met stijgende vastgoedprijzen tot gevolg. Hierdoor wordt het voor de mensen uit eigen streek zelf steeds moeilijker om een woning of appartement te aan te kopen in de buurt waar zij opgroeiden. Het gemeentebestuur wenst gezinnen in Kortenberg te stimuleren om een eigen woning te verwerven door de aankoop van een bestaande woning, zijnde een eengezinswoning of een appartement.

Indien u aan de voorwaarden van deze premie voldoet, kunt u gedurende 3 opeenvolgende jaren 75% van de onroerende voorheffing voor de betreffende woning terugbetaald krijgen, met een maximale financiële tegemoetkoming van 1.000 euro per jaar. De financiële tegemoetkoming wordt 3 maanden na de toekenning uitbetaald.

Beide partners gelden samen als aanvragers van de financiële tegemoetkoming. Als de gemeente de financiële tegemoetkoming toekent, ontvangen ze deze financiële tegemoetkoming samen. Voor één aankoop kan slechts één financiële tegemoetkoming worden verleend, ook al voldoen beide partners aan de voorwaarden.

Voorwaarden

 1. De aanvrager dient een natuurlijk persoon te zijn.

 2. De aanvrager dient meerderjarig te zijn.

 3. De termijnen waarbinnen de subsidieaanvraag kan worden ingediend is tot 12 maanden na de verwervingsakte.

 4. De aanvrager is ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister

 5. Het moet gaan over de enige woning (*) van de aanvrager en zijn/haar eventuele partner en alle andere volwassenen die samen op 1 adres gedomicilieerd zijn en er hun hoofdverblijfplaats hebben zoals beschreven onder artikel 3 punt 11. (*zie volledige reglement voor de uitzonderingen.)

 6. Permanente domiciliëring is een voorwaarde

  • Ingeval van verwerving van een bestaande woning dient de aanvrager en zijn gezin de woning permanent te bewonen binnen 1 jaar na de referentiedatum.
  • Ingeval van verwerving van een bestaande woning, die nog niet instapklaar is, nog moet verbouwd worden tot een volwaardige éengezinswoning, moet de woning permanent bewoond worden door de aanvrager en zijn gezin binnen de 3 jaar na de referentiedatum.
 7. De algemene voorwaardenregeling van vlabinvest te respecteren betreffende de basisvoorwaarden, inkomensvoorwaarden en eigendomsvoorwaarden. (Zie link website Vlabinvest onder aan deze pagina.)

 8. Voorrangsregels

  Maatschappelijke binding

  • De kandidaat woont sinds zijn geboorte in het arrondissement Halle-Vilvoorde of in de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren van het arrondissement Leuven.
  • De kandidaat woonde tot voor de leeftijd van 18 jaar minimaal 10 jaar in het arrondissement Halle-Vilvoorde of in de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren van het arrondissement Leuven.
  • De kandidaat kan aantonen dat hij/zij effectief 10 jaar in het arrondissement Halle-Vilvoorde of in de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren van het arrondissement Leuven heeft gewoond.

  Socioculturele binding

  • De kandidaat of zijn kinderen volgen onderwijs in een school erkend door de Vlaamse overheid.
  • De kandidaat is in het arrondissement Halle-Vilvoorde of in de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren van het arrondissement Leuven lid van een socioculturele instelling of vereniging die erkend is door de Vlaamse Overheid.

  Economische binding

  • De kandidaat oefent ter plaatse hoofdzakelijk en langdurig zijn job uit.
 9. De aanvrager en/of zijn partner hebben nog niet eerder genoten van deze financiële tegemoetkoming voor een andere woning op het grondgebied van de gemeente Kortenberg.

 10. Gehuwden, wettelijk of feitelijk samenwonenden moeten samen de financiële tegemoetkoming aanvragen.

 11. De aanvrager heeft voldoende kennis van het Nederlands om deel te nemen aan het sociale leven in de gemeente.

 12. Inkomensvoorwaarden: het inkomen dat in aanmerking wordt genomen, is de som van:
 • De aan de personenbelasting onderworpen inkomsten.
 • De niet-belastbare vervangingsinkomsten van alle gezinsleden van de aanvrager. (zie punt 6 voor de maximale inkomensvoorwaarden)

Procedure

Je moet het aanvraagdocument (*) samen met alle bewijsstukken indienden bij de gemeente Kortenberg.

Aan het College van Burgemeester en Schepenen
t.a.v. de dienst Ruimtelijke Ordening
De Walsplein 30
3070 Kortenberg

 • tegen ontvangsbewijs aan de snelbalie op het gelijkvloers van het gemeentehuis
 • aangetekend via de post

(*zie link document onder aan deze pagina)

Meebrengen

 • Kopie van de identiteitskaarten van de aanvragers.
 • kopie van de verwervingsakte.
 • Kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting drie jaar voor het jaar waarin de verwervingsakte getekend werd.
  Verwervingsakte in 2017 – aanslagbiljet personenbelasting inkomsten 2014
  Verwervingsakte in 2018 – aanslagbiljet personenbelasting inkomsten 2015
  Verwervingsakte in 2019 – aanslagbiljet personenbelasting inkomsten 2016
 • Bewijs enige woning: via een attest van de ontvanger der registratierechten of via een kopie van de akte waarin het verhoogd abattement staat opgenomen.
 • Bewijs van Nederlandse taal (attest, certificaat of diploma)
 • Bewijs woonst met historiek*
 • Bewijs samenstelling van gezin*
  (*beide op te vragen bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente - voor Kortenberg kan dit via het e-loket op deze website)
 • Kopie van het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing
  Het eerste jaar kan ook een bewijs van betaling van de onroerende voorheffing aan de notaris toegevoegd worden.
  Het aanslagbiljet onroerende voorheffing dient u elk jaar op eigen initiatief binnen te brengen zo niet dan zal de tegemoetkoming voor de opvolgende jaren niet worden uitbetaald.

Bedrag

75% berekend op het bedrag dat u jaarlijks betaalde voor de onroerende voorheffing.

Voorbeeld:

Verwervingsakte van de woning op 17/03/2017

Terugbetaling onroerende voorheffing gedurende drie jaren
17/03/2017-17/03/2018
17/03/2018-17/03/2019
17/03/2019-17/03/2020

2017 = 75% berekend op het bedrag van de onroerende voorheffing dat u betaalde voor de periode van 17 maart 2017 t.e.m. 31 december 2017.
2018  = 75% berekend op het bedrag van de onroerende voorheffing dat u voor het volledige jaar van januari t.e.m. december 2018 betaalde.
2019  = 75% berekend op het bedrag van de onroerende voorheffing dat u voor het volledige jaar van januari t.e.m. december 2019 betaalde
2020  = 75% berekend op het bedrag dat u betaalde voor de periode van 1 januari 2020 t.e.m 17 maart 2020.

 

(zie link volledige reglement onderaan deze pagina)

Online aanvragen

Contactinformatie