Sociale correctie (subsidie) op het gedifferentieerd tarief voor afvalverwerking (DifTar)

De kosten voor de afvalverwerking worden verrekend volgens het principe ”de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart”. Wat de aanbieder van het afval betaalt, wordt berekend volgens een gedifferentieerde tarief afgekort DifTar. Dit wil zeggen dat de prijs afhangt van het soort en de hoeveelheid afval. Voor bepaalde categorieën van aanbieders zijn er sociale correcties voorzien.

De gemeente past een sociale correctie toe voor de personen die tot de rechthebbende categorieën behoren. Dit betekent dat er op het einde van het jaar een bedrag wordt afgetrokken van uw DifTar-rekening.

Voorwaarden

- Voor de gezinnen met kinderen tot de leeftijd van 2 jaar, ingeschreven in de bevolkingsregisters van Kortenberg;

- Voor de gepensioneerden, weduwen, wezen en invaliden die genieten van een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit en ingeschreven in de bevolkingsregisters van Kortenberg;

- Voor de inwoner die voor zijn persoonlijk welzijn gebruik dient te maken van incontentiemateriaal en die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van Kortenberg.

Procedure

Voor de gezinnen met kinderen tot de leeftijd van 2 jaar, ingeschreven in de bevolkingsregisters van Kortenberg wordt de rekening éénmaal per jaar (toestand op 1 januari van het dienstjaar) gecrediteerd met een bedrag van 3,36 euro per maand of 40,32 euro per jaar. Deze correctie gebeurt automatisch - u hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen.

 

Voor de inwoner die voor zijn persoonlijk welzijn gebruik maakt van incontinentiemateriaal, wordt de rekening éénmaal per jaar gecrediteerd met een bedrag van maximaal 11,2 euro per maand of 134,4 euro per jaar (toestand op 1 december van het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend). Het bedrag wordt enkel uitbetaald als u voldoet aan volgende voorwaarde:

  • een attest van de behandelende arts waarbij de noodzakelijkheid van het gebruik van het incontinentiemateriaal wordt bevestigd. Voor de attesten met de vermelding “Permanent” moet niet jaarlijks een nieuwe aanvraag ingediend worden.

Voor personen die aantonen dat hun ziektebeeld, net zoals bij incontinentie, een aanzienlijke hoeveelheid extra huisvuil veroorzaakt, kan het schepencollege beslissen dezelfde correctie toe te passen als bij incontinentie, mits voorlegging van de nodige bewijsstukken.

 

Voor de gepensioneerden, weduwen, wezen en invaliden die genieten van een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit wordt de rekening voor gezinnen bestaande uit minstens twee personen éénmaal per jaar gecrediteerd met een bedrag van maximaal 3,36 euro per maand of 40,32 euro per jaar. Voor de éénpersoonsgezinnen wordt de rekening éénmaal per jaar (toestand 1 januari van het dienstjaar) gecrediteerd met een bedrag van maximaal 1,68 euro per maand of 20,16 euro per jaar.

Hiervoor dient u enkel het bewijs te leveren dat u geniet van de verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit door middel van een attest van het ziekenfonds. U bezorgt dit bewijs aan de dienst Burgerzaken:

  • door het per post te versturen
  • door het te (laten) bezorgen aan onze loketten

Let wel: enkel de personen die genieten van de verhoogde tegemoetkoming kunnen een aanvraag indienen voor deze sociale correctie!

 

De aanvragen voor deze sociale correcties worden ingediend uiterlijk op 1 december van het jaar waarvoor de aanvraag geldt. Het gemeentebestuur zal jaarlijks een lijst van de begunstigden overmaken aan EcoWerf, dat de sociale correcties zal doorvoeren.

De sociale correcties worden toegekend op voorwaarde dat er  een aansluitpunt bij EcoWerf gekend is voor het adres van de rechthebbenden.

 

Het bedrag van de toegekende sociale correctie kan nooit hoger zijn dan de totale kost van de huisvuilophaling tijdens het dienstjaar waarvoor de aanvraag ingediend wordt.

Uitzonderingen

  • Voor de gezinnen met kinderen tot de leeftijd van 2 jaar gebeurt de toekenning van de sociale correctie automatisch.
  • De andere rechthebbenden moeten een schriftelijke aanvraag indienen (uiterlijk 1 december van het dienstjaar). Bij de aanvraag moeten de nodige attesten (mutualiteit, medisch attest incontinentie) gevoegd worden.
Online aanvragen

Contactinformatie