Subsidie erkende cultuurverenigingen activiteiten 2022-2023 - Aanvraagformulier

Belangrijk:

Lees eerst grondig het subsidiereglement na. Dit is de algemene basis waarop het dossier ingediend moet worden.

 • Verenigingen die via een andere weg al betoelaagd worden door het gemeentebestuur, komen niet in aanmerking voor dit subsidiereglement.
 • Activiteiten waarvoor al betaald wordt door het gemeentebestuur (bijvoorbeeld via een vergoeding voor een prestatie of via een ander subsidiereglement), mogen niet opgenomen worden in dit aanvraagdossier.

 Daarnaast hanteren we de volgende algemene richtlijnen voor dit aanvraagdossier:

 • Vul in de tabellen bij groep Categorie 1,2, 3 of 4 telkens de datum + titel of korte omschrijving in van de activiteiten die in deze categorie thuishoren.
 • Zorg voor  zoveel mogelijk duidelijke bewijsstukken per activiteit. Vul bij elke activiteit het nummer van het bewijsstuk in dat je toevoegt en orden deze (chrono)logisch. Activiteiten zonder of met een onduidelijk bewijsstuk worden geschrapt.
  • Financiële bewijsstukken:  alle facturen of betalingsbewijzen op naam van de vereniging (Rekeninguittreksels zijn onbetwistbaar, alle andere vormen van betalingsbewijzen kunnen in vraag gesteld worden)
  • Enkel de bewezen uitgaven komen in aanmerking voor subsidie. De subsidie kan dus nooit hoger zijn dan het uitgegeven bedrag door de organisatie. Huurgelden van gemeentelijke infrastructuur en uitgaven i.v.m. catering komen niet in aanmerking.
  • Promotioneel bewijsstuk: keuze uit flyers, affiches, uitnodigingen, leden- of programmaboekjes, persartikels, …
 • Als je bij een bepaalde categorie meer activiteiten hebt dan er plaats voorzien is, vul dan het blanco schema verder aan.
 • Specifieke richtlijnen per categorie vind je verder in dit aanvraagformulier.

Enkel activiteiten waar uw vereniging een duidelijke actieve inbreng in de organisatie heeft, mogen ingevuld worden. Dit geldt bijvoorbeeld niet voor activiteiten van andere verenigingen waarvoor uw vereniging mee promotie maakt of waarop ze enkel aanwezig is.

Het volledige aanvraagdossier van uw vereniging (met bewijsstukken) moet ten laatste 5 oktober aan de administratie cultuur worden bezorgd. Dit kan door afgifte tegen een ontvangstbewijs of via mail (voorkeur).

Identificatie aanvrager

Werkingssubsidies

Categorie 1: Eigen optredens

De vereniging organiseert zelf een publieke voorstelling van toneel, muziek, literatuur, dans, kortom podiumkunsten, of een tentoonstelling of film gerealiseerd en verzorgd door de eigen vereniging. Deze voorstelling is de hoofdactiviteit, dus een op zich staande activiteit.

 

 • Per voorstelling/tentoonstelling/film: 6 punten
 • Per reeks van eenzelfde productie: 7 punten

 

Opgelet:

openstellen van 1 eigen tentoonstelling = 1 activiteit = 1 x 6 punten, ongeacht het aantal tentoonstellingsdagen

maken van 1 film in eigen beheer = 1 activiteit = 1 x 6 punten, ongeacht het aantal vertoningen

Categorie 2: Vormingsactiviteiten

 

De vereniging organiseert zelf educatieve, informatieve en/of vormende activiteiten vb. discussieavonden, voordrachten, workshops, debatten, natuurexploraties,… begeleid door een betaalde spreker, inleider of gids. Deze activiteiten worden open gecommuniceerd en staat open voor leden én niet-leden.

 

 • Per activiteit: 3 punten
 • Per cyclus (min. 2 lessen binnen hetzelfde, afgebakende thema): 4 punten

 

Opgelet:

Enkel activiteiten die in Kortenberg plaatsvonden komen in aanmerking

Let hier extra op dat enkel activiteiten waar uw vereniging een duidelijke actieve inbreng in de organisatie heeft, ingevuld mogen worden. Dit geldt bijvoorbeeld niet voor activiteiten van andere verenigingen waarvoor uw vereniging enkel mee promotie maakt of waarop ze aanwezig is.

Categorie 3: Organiseren podiumaanbod

 

De vereniging organiseert zelf:

 

1. Voorstellingen (door derden opgevoerd) als hoofdactiviteit       

 

 • Uitkoopsom tussen 0 – 249 €: 8 punten
 • Uitkoopsom tussen 250 – 500 €: 10 punten
 • Uitkoopsom  500 € <: 12 punten

 

2. Voorstellingen (door derden opgevoerd) als deelactiviteit                     

 

 • Door professionelen: 6 punten
 • Door andere erkende cultuurvereniging met 15 of meer optredende leden: 4 punten
 • Door andere erkende cultuurvereniging met minder dan 15 optredende leden: 2  punten

 

3. Vertonen van een gehuurde film als hoofdactiviteit: 2 punten

 

 

Opgelet:

opluisteren misviering: kan enkel opgenomen worden bij uitzonderlijke vieringen met een speciaal programma (programma per uitvoering toevoegen als bewijsstuk)

 

Categorie 4: Lessen actieve kunstbeoefening

 

De vereniging organiseert zelf lessen muziek, beeldende kunst, theater, dans, film…, m.a.w. actieve kunstbeoefening onder leiding van een betaalde deskundige voor de jeugd (-18 jaar).

 

Het aantal punten wordt berekend op basis van onderstaande formule:

 

 1. Aantal leerlingen die les volgen
 2. Aantal uren les per leerling, op jaarbasis

 

Totaal aantal gepresteerde uren les (A x B)

 

 • Tussen 300 en 800 uur per jaar: 1 punt
 • Tussen 800 en 1300 uur per jaar: 2 punten
 • Tussen 1300 en 1800: 3 punten
 • > 1800: 4 punten

 

 

Opgelet:

Als bewijsstukken verwachten we een leerlingenlijst van de – 18-jarigen, een lijst met de data van de lessen aan -18-jarigen + de duurtijd van deze lessen (dit is niet hetzelfde als een overzicht van de gereserveerde lokalen van een vereniging) en  betalingsbewijzen  (rekeninguittreksels) aan de docent(en).

Basissubsidies

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring

Contactinformatie