Subsidie voor een geïntegreerde aanpak voor opvang en hergebruik van hemelwater - Aanvraagformulier

Gegevens aanvrager

Adresgegevens

Adres waar de werken werden uitgevoerd

Adresgegevens
Ik ben:

Gegevens opvang en hergebruik hemelwater

Aanvullende gegevens

Vraag je een premie voor het ontharden en vergroenen van verharde oppervlakten op private percelen? *
Vraag je een premie aan voor de aanleg van groendaken op private percelen? *
Vraag je een premie aan voor vasthoudvoorzieningen hemelwater of infiltratie- of buffervoorziening op private percelen? *
Is de volledige dakoppervlakte aangesloten op de hemelwaterinstallatie?
Op de hemelwaterinstallatie werden volgende toestellen aangesloten:
De overloop van de hemelwaterput loopt naar:
Is het systeem voor het bijvullen van de hemelwaterinstallatie aangesloten conform de code van goede praktijken?
Hebben de regenwaterkranen het opschrift 'geen drinkwater'?
Vraag je een premie aan voor infiltratie- of buffervoorziening op private percelen? *
Vraag je een premie aan voor flankerende maatregelen, zoals een regenwaterton? *
Vraag je een 'Natuurbonus' aan? *
Vraag je een 'Waterbonus' aan? *

Documenten in te dienen bij de aanvraag

§1 Een duidelijke omschrijving van de locatie en van het werk of werken met een aanduiding van het aantal vierkante meters op een schets of plattegrond van het perceel. Duid op de plattegrond of de schets de woning, de leidingen voor afvalwater en hemelwater, de hemelwaterput of infiltratie- of buffervoorziening, de aftappunten en het lozingspunt voor de overloop van de hemelwaterput aan (waar van toepassing). Duid tevens aan welke (groen)dakoppervlaktes en hemelwaterafvoeren afgekoppeld worden van een gemeentelijke voorziening (waar van toepassing) en/of de aangesloten toestellen voor structureel hemelwaterhergebruik en de werking (waar van toepassing);

§2 Foto’s van de situatie voor uitvoering van het werk;

§3 Foto’s van de situatie na uitvoering van het werk;

§4 De factuur van de plaatsingswerkzaamheden, de installatie en/of aankoopbewijs van het materiaal (bijvoorbeeld de pomp of het aftapkraantje of de beplanting);

§5 Voor de natuurbonus (waar van toepassing): een aanduiding van het aantal vierkante meters met een lijst van de soortenrijke beplantingen met hun aantallen, het aandeel van inheemse beplanting en een beschrijving van de manier waarop extra aandacht ging naar planten die voedsel, nest- of schuilplaatsen bieden aan dieren;

§6 Voor de waterbonus (waar van toepassing): een aanduiding van het aantal vierkante meters met technische beschrijving van de extra waterberging, -buffering, -vertraging, -verdamping of –hergebruik op het dak, in de hemelwatertank, infiltratievoorziening met minimaal:

  • De maten van de toekomstgericht gedimensioneerde hemelwatertank (m³ of liter);
  • Het buffervolume (liter/m²) van het groendak of de infiltratievoorziening;
  • De werking van de systemen.

Algemene voorwaarden

Ik heb het reglement van het gemeentebestuur Kortenberg 'Toelagereglement voor de subsidiëring van een geïntegreerde aanpak voor opvang en hergebruik van hemelwater' gelezen en aanvaard de voorwaarden die werden opgenomen in het reglement. *
Ik verklaar naar eer en geweten dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct en volledig zijn ingevuld. *

De toelagebedragen zijn de maximumbedragen, die beperkt worden tot de bewezen kosten.

Het totaalbedrag voor de subsidie is beperkt tot een maximum van 1000 €.

De toelage kan slechts eenmaal per adres worden aangevraagd gedurende de volledige looptijd van het reglement.

Gerelateerde informatie

De gemeente geeft subsidies voor een aantal andere maatregelen die het klimaat ten goede komen. Hieronder een greep uit ons aanbod; controleer zeker ook de gemeentelijke website op regelmatige basis zodat je geen enkele subsidie mist:

 

Een overzicht en alle informatie vindt u op de gemeentelijke website:

www.kortenberg.be/milieusubsidies

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring
 

Contactinformatie