Subsidies voor internationaal ondernemen

Als u als Vlaams bedrijf uw producten, goederen of diensten wilt uitvoeren en nieuwe afzetmarkten wilt ontdekken, dan kunt u behalve advies en begeleiding ook financiële steun krijgen van Flanders Investment and Trade (FIT).

Voorwaarden

Projecten

Als Vlaamse kmo kunt u bij FIT een subsidie aanvragen voor vijf types van projecten. U kunt vrij kiezen voor welke projecten u een subsidie indient. Het gaat om een subsidie voor:

  1. een prospectiereis of zakenreis buiten de Europese Economische Ruimte (EU plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen)
  2. een deelname aan een buitenlandse beurs of niche-evenement
  3. de ontwikkeling en vertaling van digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie
  4. de oprichting van een prospectiekantoor buiten de Europese Economische Ruimte (EU plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen)
  5. een internationaal maatwerkproject, waarbij de klemtoon op initiatieven in opkomende economieën en groeilanden ligt.
  • Er worden maximaal 4 dossiers per kalenderjaar goedgekeurd.
  • Er wordt maximaal 1 maatwerkproject per 2 kalenderjaren goedgekeurd.

Welke bedrijven?

De meeste initiatieven staan alleen open voor Vlaamse kmo’s. Grotere ondernemingen kunnen alleen steun ontvangen voor de oprichting van een prospectiekantoor buiten de EER.

Nieuwe en verre markten

FIT steunt overwegend initiatieven buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Vooral bedrijven met plannen in nieuwe markten kunnen steun krijgen. Het moet dus gaan om een land waarin de onderneming nog geen of slechts een beperkte afzet realiseert.

Geen dubbele subsidiëring

U mag voor uw initiatief geen andere financiële tegemoetkoming voor dezelfde kosten hebben gekregen van een internationale instelling of een federale, gewestelijke of lokale overheid.

Meerwaarde

Als aanvrager moet u aantonen dat uw exportinspanningen of buitenlandse investeringsplannen een duidelijke toegevoegde waarde bieden voor het Vlaams Gewest.

Procedure

U dient uw aanvraag uiterlijk 7 kalenderdagen vóór het begin van het initiatief in via de FIT-pagina over subsidies en financiering. Klik op ‘Aanmelden op Mijn FIT’ en u komt terecht op het algemene inlogscherm van FIT.

Flanders Investment & Trade beslist binnen 60 dagen (75 dagen in geval van internationale maatwerkprojecten) over de toekenning van de steun en de bijbehorende toekennings- en uitbetalingsvoorwaarden. De aanvrager wordt op de hoogte gebracht. Bij vragen kunt u steeds contact opnemen met de dossierbeheerder.

Bedrag

Financieel voordeel

Het bedrag van de steun hangt af van het initiatief en varieert van 500 euro tot 55.000 euro. Voor alle initiatieven kunnen subsidies worden toegekend ter waarde van maximaal 50% van de door FIT aanvaarde forfaitaire kosten. Btw komt niet in aanmerking en is dus niet subsidieerbaar.

De steun van Flanders Investment & Trade kadert in de Europese ‘de minimis’.

Regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2016 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen.
  • Het subsidiebesluit van de Vlaamse regering voor initiatieven ter bevordering van het internationaal ondernemen ressorterend onder de ‘de minimis verordening’ van de Europese Commissie (Verordening 1998/2006, PB van 28 december 2006, L 379/5).