Subsidie voor een kind- en jeugdvriendelijk Kortenberg

Kortenberg wil een kind- en jeugdvriendelijke gemeente zijn en zet in op breed jeugdbeleid om dat te realiseren. Om de erkende Kortenbergse jeugdverenigingen in de gemeente hierrond te motiveren en mobiliseren, verstrekt de gemeente bijkomende middelen aan de werkingen voor de extra inspanningen die ze leveren met betrekking tot deze thema’s. Het gaat hier over een aanvullende subsidie terwijl de andere jeugdsubsidies dienen om het jeugdwerk structureel te ondersteunen of in stand te houden.

Voorwaarden

Het initiatief moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het initiatief dient gericht te zijn naar de Kortenbergse jeugd en open te staan voor alle jongeren.
 • Het mag geen commerciële of financiële actie zijn en het initiatief moet los staan van de hoofdactiviteit van het jeugdinitiatief.
 • Gemeente Kortenberg ondersteunt met deze subsidie initiatieven die specifiek gericht zijn naar de prioritaire thema’s zoals bepaald in het Actieplan Kind- en jeugdvriendelijk Kortenberg en vermeld in de respectievelijke aanvraagformulieren (zie onderaan deze pagina).
 • Voor hetzelfde project kunnen er via één subsidiereglement verschillende subsidies aangevraagd worden.

Jeugdverenigingen kunnen indienen voor de ondersteuning van drie soorten initiatieven:

 • Een evenement: een eendaags evenement of bijeenkomst.
 • Een project: een meerdaags evenement of aaneenschakeling van verschillende evenementen.
 • Een traject: een verdiepend leertraject met de focus op duurzame verandering.

De aanvraagformulieren hiervoor geven meer uitleg over de precieze omkadering van de initiatieven die in aanmerking komen voor subsidiëring. De hoofdthema’s zijn: 'vreemd gaan', 'in- en uitbreken', 'maak het warm', 'goed in je vel' en 'in dialoog'. Deze thema’s zijn terug te vinden in de bijlage bij het subsidiereglement.

Procedure

Het aanvragen verloopt volgens volgende procedure:

 • De dienst Jeugd moet het voorstel van het initiatief ontvangen hebben ten laatste 2 maanden voor het plaatsvindt. Op die manier kan het initiatief besproken worden op de eerstvolgende jeugdraad.
 • De subsidieaanvraag moet vergezeld zijn van een omschrijving van het evenement, project of traject; de keuze van het thema volgens het Actieplan Kind- en jeugdvriendelijk Kortenberg, de motivering van de doelstelling, de begroting en een concreet subsidiëringvoorstel.
 • De financiële tussenkomst wordt verleend op basis van de schriftelijke aanvraag en kostenraming.
 • Binnen de maand na afloop van de activiteit moet schriftelijk verslag uitgebracht worden (inhoudelijk en financieel) en zal overgegaan worden tot uitbetaling van de vooraf bepaalde subsidie via de dienst Jeugd.
 • Indien het initiatief door overmacht erg verlieslatend is, kan de jeugdraad bij 2/3 meerderheid van stemmen adviseren aan de gemeente om het toegekende bedrag uitzonderlijk te verhogen.

Het beslissen over de subsidies verloopt als volgt:

 • Afhankelijk van het gekozen thema uit het Actieplan Kind- en jeugdvriendelijk Kortenberg, wint de dienst Jeugd advies in bij gemeentelijke diensten die betrokken zijn bij het gekozen beleidsdomein.
 • De dienst Jeugd legt het voorstel tot subsidiëring, met inbegrip van ingewonnen advies, voor op de eerstvolgende jeugdraad na het ontvangen van de volledige subsidieaanvraag.
 • De jeugdraad bespreekt het voorstel en adviseert het College van Burgemeester en Schepenen over het uit te betalen bedrag aan de aanvragers. Elke jeugdvereniging kan daarbij één stem uitbrengen.
 • De dienst Jeugd zorgt voor de verdere opvolging van het dossier.

Het verslag na de activiteit moet de volgende elementen bevatten:

 • Dat het verloop en resultaat van het initiatief verlopen is zoals vooropgesteld. Indien dit niet het geval is, moet dit worden toegelicht.
 • In welke mate de vooropgestelde doelstellingen werden bereikt.
 • Een financieel verslag (met bewijsstukken) waarin een totale afrekening wordt gemaakt en een aanwending van de subsidies wordt verduidelijkt.

Bedrag

Verloop uitbetaling

 • Begrotingen worden ingediend bij de dienst Jeugd. Op basis van het financieel verslag zal een afrekening van de subsidie gebeuren.
 • Na goedkeuring wordt het bedrag waar men recht op heeft, gestort op de rekening van de aanvrager.
 • De maximaal toe te kennen bedragen zijn:
  • 500 euro voor een evenement
  • 1.500 euro voor een project
  • 2.000 euro voor een traject

Indien blijkt dat de toegekende subsidies niet werden gebruikt zoals in de aanvraag werd omschreven en/of als dit onvoldoende gestaafd kan worden, zal de gemeente Kortenberg de toegekende sommen terugvorderen, of andere door de gemeente toegekende subsidies inhouden tot men tot het correcte bedrag komt.

Uitzonderingen

 • Deze subsidies worden verleend aan erkende Kortenbergse jeugdverenigingen volgens de voorwaarden van dit reglement. Niet-erkende verenigingen komen niet in aanmerking.
 • De aanvrager kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.

Contactinformatie