Charter 2012

Charter van Kortenberg 2012

Op 27 september werd de 700ste verjaardag van het Charter van Kortenberg gevierd met een academische zitting in de Oude Abdij van Kortenberg. Tijdens deze zitting werd een vertaalslag gemaakt naar recente democratische en bestuurlijke ontwikkelingen. Bovendien werd er ook het 'Charter voor de toekomst van Kortenberg' voorgesteld. Dit nieuwe Charter is het resultaat van 'Kortenberg 2020', een droom- en denkdag waarop het Kortenbergse bestuur en Kortenbergse inwoners samen droomden en nadachten over de toekomst van Kortenberg. Hieronder vindt u de integrale tekst van dit Charter.

Charter voor de toekomst van Kortenberg

Dit Charter is een engagement van de burgers en bestuurders van de gemeente Kortenberg om in samenspraak en gedeelde verantwoordelijkheid afspraken en grondbeginselen vast te leggen die richting geven aan onze gemeente en onze lokale gemeenschap.

Artikel 1 – Hernieuwde oorkonde

In 1312 werd in de Abdij van Kortenberg het Charter van Kortenberg afgekondigd. Dit charter was een officieel pact tussen vorst en volk waarin hertog Jan van Brabant rechten en vrijheden van de adel en de steden erkende.
Geïnspireerd door dit 700-jaar oude Charter, hebben bestuurders en burgers in 2012 gezamenlijk een vernieuwende toekomstvisie voor Kortenberg ontwikkeld en uitgetekend. We willen in samenspraak vorm geven aan onze lokale samenleving, en daarbij zoveel mogelijk burgers en verenigingen actief betrekken.

Deze toekomstvisie vormt de inspiratie voor een nieuw, eigentijds Charter van Kortenberg. Dit nieuwe charter geeft richting aan het beleid en de toekomstige initiatieven  voor de lokale gemeenschap.

Naast het samen creëren van een toekomstvisie voor onze gemeente op lange termijn, willen we op deze manier een vernieuwde invulling geven aan participatie en actief burgerschap om zo de lokale democratie te versterken.

Artikel 2 - Grondbeginselen

Wij, burgers en bestuurders van Kortenberg, gaan akkoord om onze gemeente en lokale gemeenschap te baseren op volgende grondbeginselen:

 • een solidaire samenleving waarbij we uitgaan van de mogelijkheden van elke mens en bijzondere aandacht hebben voor de meest kwetsbaren onder ons
 • een kruispunt voor alle generaties en culturen waarbij we, met fundamentele eerbied voor onze eigen taal en cultuur, met wederzijds respect voor verschillen, in dialoog zoeken naar wat ons verbindt: we komen samen, luisteren naar elkaar en delen kennis en ervaringen binnen één lokale gemeenschap
 • een open gemeenschap met plaats voor ontmoeting met de ander waarbij onze gemeente een gastvrije, publieke omgeving is waar mensen cultuur beleven, zich ontwikkelen, samenwerken, elkaar ontmoeten en feesten en waar we samen omgaan met diversiteit met respect voor ieders eigenheid
 • een lokale ruimte om in te leven en te beleven waarvoor Kortenberg een aangename, zuurstofrijke, schone omgeving biedt waar het goed is om te leven, een rustpunt in een continu veranderende leefwereld
 • een plaats met groene verbindingen tussen het centrum en de dorpskernen, met de grootstad en de wereld zodat alle bewoners zich op gepaste, afwisselende manieren kunnen verplaatsen
 • een gemeenschap die duurzaam vooruit gaat waarbij we samen experimenteren en vernieuwen vanuit onze eigen wortels: we waarderen en behouden wat goed is, om van daar uit te groeien naar mensvriendelijke vooruitgang waarbij we streven naar een zo groot mogelijk evenwicht tussen mens, economie en leefmilieu.


Artikel 3 - Verbintenissen

Wij engageren ons voor:

 • Kortenberg als een gemeenschap waar bestuurders en burgers in co-productie vorm geven aan hun samenleving
 • een permanente en open dialoog waar bestuur en burgers als gelijkwaardige partners aan deelnemen
 • het concreet waarmaken van de toekomstvisie en grondbeginselen in een waaier van acties en initiatieven waar burgers en bestuur energie voor voelen en die ze waardevol vinden


Wij gaan akkoord om:

 • een chartertoets in te voeren voor alle belangrijke beleidsbeslissingen van het gemeentebestuur en bij de start van elke nieuwe legislatuur daarover opnieuw afspraken te maken tussen de nieuw verkozen bestuurders en burgers die mee dit charter bewaken
 • tussentijds of minstens op het einde van elke legislatuur gezamenlijk te evalueren of de samenwerkingsafspraken en grondbeginselen werden nageleefd
 • elke 10 jaar een hernieuwde toekomstvisie uit te tekenen, voortbouwend op de grondbeginselen van dit charter
 • aan de burgers van Kortenberg een weerstandsrecht toe te kennen wanneer het bestuur in zijn beslissingen of handelingen het Charter van Kortenberg niet naleeft


Wij doen een oproep:

 • aan de bestuurders van elke volgende legislatuur om deze aanbevelingen mee in hun beleidsprogramma op te nemen


Artikel 4 - Groeiproces

Naar aanleiding van de 700ste verjaardag van het Charter van Kortenberg startte het gemeentebestuur, gelijktijdig met de feestelijke evenementen, een participatietraject met het oog op het ontwerpen van een toekomstvisie en een vernieuwd Charter van Kortenberg. Een kerngroep van een tiental burgers en bestuurders leidde gedurende 2 jaar dit traject in goede banen.

Op 21 april 2012 kwamen inwoners van Kortenberg een hele dag samen in de Oude Abdij en het gemeenschapscentrum Colomba. In een open dialoog en positieve sfeer hebben we gedroomd en nagedacht over de toekomst van onze gemeente. De oogst van deze toekomstverkenning werd vervolgens verrijkt met ideeën en dromen van vele andere burgers die gebruik hebben gemaakt van de daarvoor beschikbaar gestelde communicatiekanalen.
Bestuur en burgers hebben zich vervolgens geëngageerd om deze toekomstvisie te vertalen in een charter met wederzijdse afspraken.

Wij, burgers en bestuur van Kortenberg, onderschrijven dit charter en verbinden ons ertoe om deze afspraken en grondbeginselen na te komen.
Wij engageren ons op deze wijze voor het algemeen welzijn van de gemeente en de lokale gemeenschap.

Ondertekend te Kortenberg op 27 september 2012

Door het bestuur van Kortenberg (gemeenteraadsleden / OCMW-raadsleden)

Door de burgers van Kortenberg (deelnemers toekomstverkenning)