Sociaal-pedagogische premie (subsidie) voor andersvaliden

Ouders (of degene die de rol van de ouder opneemt) die thuis de opvoeding en verzorging van een kind of persoon met een handicap op zich nemen, kunnen een premie krijgen.

De toelage bedraagt in Kortenberg 200 euro per kind per jaar.

Voorwaarden

  • De aanvrager en het kind/persoon met een handicap dienen op 1 januari van het jaar van de aanvraag op hetzelfde adres ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van de gemeente.
  • De aanvrager is geen professionele opvoeder.
  • Voor ouders die hun andersvalide kind (1-25 jaar) thuis verzorgen
  • Minstens 66% invaliditeit kunnen bewijzen (getuigschrift dokter-specialist volstaat)
  • Netto-belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan 20.000 euro (+ 3.800 euro per persoon ten laste). Een fotokopie van het aanslagbiljet geldt als bewijs

Procedure

Schriftelijke aanvraag richten tot de burgemeester van Kortenberg (Administratief Centrum, De Walsplein 30, 3070 Kortenberg). Aanvragen indienen tijdens de maand april.

In 2020 dient de aanvraag vanwege de coronamaatregelen uitzonderlijk in de maand juni te gebeuren (normaal gesproken in april). Aanvragen die later binnenkomen, worden niet in aanmerking genomen.

Bedrag

De toelage bedraagt in Kortenberg 200 euro per kind per jaar.

Uitzonderingen

Volgende personen worden uitgesloten:

  • professionele opvoeder
  • echtgeno(o)t(e)/partner
  • nakomelingen van de persoon met een handicap.
Online aanvragen

Contactinformatie